Akreditovaný rekvalifikační kurz řidič Zdravotnické záchranné služby (dále pouze ZZS) bude zahájen 18. září 2024 od 10:00 hodin v Praze 1 (ulice Křemencova 178/10, 3. patro)

Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby pro činnosti v oblasti neodkladné péče a zdravotnické dopravy, kdy se pod odborným dohledem bude podílet na poskytování zdravotní péče na úseku neodkladné péče.

Záchranná služba ASČR Praha – západ je akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České republiky pro realizování a koordinování akreditovaných rekvalifikačních kurzů.

Kontaktní osoby

 • Odborný garant kurzu
  • MUDr. Alena Rechová (ZS ASČR PZ)
 • Hlavní koordinátor kurzu
  • Mgr. Tomáš Moucha (ZS ASČR PZ)

Dokumenty ke stažení

Místo konání kurzu

ZS ASČR PZ

U Včely 1442, Praha 5 – Zbraslav

ZS ASČR PZ – MAVO

Křemencova 178/10, Praha 1

Délka kurzu ZZS je 600 hodin. Tyto kurzy jsou organizovány formou kombinovaného studia při zaměstnání a to 1x v týdnu (středa. Praxe bude realizována dle dohody v akreditovaném zařízení ZS ASČR PZ. Pro zařazení do kurzu ZZS, je nutné mít vyplněnou a podanou závaznou přihlášku. Tato přihláška je číselně evidovaná a musí mít vyplněné všechny údaje. Přihlášku si pozorně přečtěte.

Kurzy ZZS budou probíhat ve dnech (učebny budou průběžně upřesněny)

Středa 9 – 19 hodin

Podmínky pro přijetí do kurzu

 • ukončené střední vzdělání (střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou)
 • řidičské oprávnění (doložit fotokopii průkazu)
 • praxe v řízení silničních motorových vozidel nejméně 1 rok
 • dobrý zdravotní stav (doložit potvrzení od registrujícího praktického lékaře o zdravotní způsobilosti)

Cena kurzu

42.000,- Kč

Platba v hotovosti

 • Preferujeme platbu v hotovosti první den výuky
 • možnost splátek

Bankovním převodem

 • číslo účtu: 135 710 55 04 / 0600
 • Moneta Money Bank
 • variabilní symbol: uveďte Vaše datum narození, bez teček (příklad: 30121979)

Užitečné doplňující informace

Průběžné podmínky k absolvování kurzu ZZS

 • absolvování teoretické výuky v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem
 • absolvování praktické výuky včetně povinné odborné praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem
 • pro absolvování kurz ZDS lze započíst nejvýše patnáctiprocentní omluvenou absenci z celkového počtu hodin praktického a teoretického vyučování

Ověření znalostí

K ověřování získaných vědomostí a dovedností v průběhu kurzu se užívají diagnostické a klasifikační metody, přičemž důraz je kladen na praktickou část výuky i samostatnou práci účastníka kurzu. 

Akreditovaný kvalifikační kurz se ukončuje závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické části. U praktické zkoušky, která předchází části teoretické má účastník prokázat samostatné zvládnutí praktického výkonu nebo modelové situace. Teoretická část zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky z učiva v jeho komplexu a souvislostech. Seznam otázek k teoretické části závěrečné zkoušky a praktických výkonů k praktické části závěrečné zkoušky obdrží účastníci při zahájení kvalifikačního kurzu. Zkouškou se zjišťuje rozsah a hloubka získaných znalostí účastníků kurzu a jejich schopnost samostatně a kreativně řešit stanovené úkoly především s aplikací do praxe. 

Na základě absolvování kurzu, vykonáním praktické a teoretické zkoušky před zkušební komisí obdrží absolvent osvědčení, kterým získal odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby.

Ukončení kurzu

 • teoretická a praktická zkouška před jmenovanou zkušební komisí
 • datum a místo konání závěrečné zkoušky, Vám bude upřesněno v průběhu konání kurzu ZDS
 • na závěrečné zkoušky není vyžadován společenský oděv

Tags: