Akreditovaný rekvalifikační kurz – Řidič ZDS

Kurz řidič ZDS je určen pro uchazeče na pracovní pozici řidič vozidla zdravotnické dopravní služby. 

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu je výkon práce a zařazení (dle katalogu prací v souladu s dosaženou kvalifikací těchto pracovníků) na sanitním vozidle ZDS s uplatněním ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních a zdravotnických dopravních službách v České republice. 

Záchranná služba ASČR Praha – západ je akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České republiky pro realizování a koordinování kurzů.

Podmínky pro přijetí do kurzu:
 • ukončené základní vzdělání (doložené vysvědčením)
 • řidičské oprávnění (doložení fotokopie)
 • praxe v řízení motorových vozidel, minimálně 1 rok
 • dobrý zdravotní stav (potvrzení od registrujícího praktického lékaře o zdravotní způsobilosti)
 • uhrazení kurzovného (7.000,- Kč, lze uhradit v hotovosti nebo bankovním převodem)
Podmínky k absolvování kurzu
 • absolvování teoretické výuky v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem
 • absolvování praktické výuky včetně povinné odborné praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem
 • pro absolvování kurz ZDS lze započíst nejvýše patnáctiprocentní omluvenou absenci z celkového počtu hodin praktického a teoretického vyučování
Trvání kurzu

Délka kurzu ZDS je 180 hodin. 

Kurz je organizovány formou kombinovaného studia v odpoledních hodinách, 2x týdně (úterý a čtvrtek). 

Praxe je realizována dle dohody v akreditovaném zařízení ZS ASČR PZ.

Ukončení kurzu

Kurz je zakončen teoretickou a praktickou zkouškou před jmenovanou zkušební komisí. 

Po úspěšném ukončení obdrží absolvent osvědčení, kterým získal odbornou způsobilost k výkonu povolání v oboru Řidič zdravotnické dopravní služby.

Dokumenty ke kurzu
Doporučené studijní materiály
 • ČESKO. Zákon č. 96 ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) [v platném znění]. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 30, s. 1452 – 1479. ISSN 1211-1244.
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. 4. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2015. 225 s. ISBN 978-80-7492-204-6.
 • KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie: pro studenty zdravotních oborů. 1. díl. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 162 s. ISBN 978-80-247-3270-1.
 • KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie: pro studenty zdravotnických oborů. 2. díl. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 120 s. ISBN 978-80-247-3600-6.
 • KOZÁKOVÁ, Radka. Základy obecné a vývojové psychologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 106 s. ISBN 978-80-244-4259-4.
 • MELICHERČÍKOVÁ, Věra. Sterilizace a dezinfekce. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2015. 174 s. ISBN 978-80-7492-139-1.
.
 • Metodická opatření. 8. Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky. 2004, č. 7, s. 10-11. ISSN 1211-0868.
 • MINIBERGEROVÁ, Lenka a Kateřina JIČÍNSKÁ. Vybrané kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 78 s. ISBN 978-80-7013-513-6. 
 • MIXA, Vladimír, Pavel HEINIGE a Václav VOTRUBA. Dětská přednemocniční a urgentní péče. Praha: Mladá fronta, 2017. 637 s. ISBN 978-80-204-4643-5.
 • PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. 2. dopl. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 155 s. ISBN 978-80-7552-507-9.
 • REMEŠ, Roman a kol. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 240 s. ISBN 978-80-247-4530-5.
 • ZACHAROVÁ, Eva a Jitka ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ. Základy psychologie pro zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 278 s. ISBN 978-80-247-4062-1.
 • ZACHAROVÁ, Eva. Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2017. 264 s. ISBN 978-80-271-0155-9.

Obsah kurzu Řidič ZZS momentálně připravujeme.

Podívejte se na informace o aktuálně vypsaných kurzech.