O nás

Kdo jsme?

Jsme dobrovolným občanským sdružením, jejichž cílem je v kontextu mezinárodního samaritánského hnutí pomoc všem lidem bez ohledu na jejich národní, rasovou, náboženskou, politickou, nebo jinou příslušnost, to v duchu demokratických a humanitárních tradic, na jejichž základech vznikla Česká republika. V mezinárodních kontaktech užíváme anglický název Association of Samaritans of Czech Republic, v obou případech zkratku ASČR

Odkud pocházíme a co je naším cílem?

Kořeny naší organizace pevně tkví k této zemi, kde samaritánské hnutí má již staletou tradici, kterou se snažíme prodloužit. Naším cílem je především rozvíjet naše zdravotnické, sociální a další programy ve spolupráci se všemi, kteří se k samaritánským myšlenkám hlásí, nebo jsou jim sympatické.

 Co děláme

Cíle, které si Asociace samaritánů ČR stanovila jsou realizovány postupně u vědomí toho, že současná ekonomická situace našeho státu vyžaduje aktivitu sdružení našeho typu především v prioritních oblastech, tzn. zdravotnictví a pomoci sociálně slabým občanům. V současné době zajišťujeme pro Středočeský kraj velmi levný model nestátní zdravotnické záchranné služby v rozsahu čtyřech stanovišť RZP a dvou RLP a v rámci Prahy a SK soubor sociálních služeb společně s humanitární pomocí v případech pohrom.

Klub Aktivního Stáří ASČR Zbraslav

Historie samaritánského hnutí

První samaritánské skupiny vznikaly na území Čech a Moravy v 19. století, a to jako samostatné, nebo při hasičských sborech. Jejich iniciátory byli ve většině případů vlastenečtí lékaři se sociálním cítěním a jejich spojení s českým hasičstvem, bylo logickým vyústěním jejich poslání, jelikož se zabývali především výukou a praktickou aplikací tehdy známých forem první pomoci. V některých případech docházelo i ke spolupráci s Červeným křížem. Tyto lokální skupiny se sešli v době trvání ČSR v roce 1929 na první konferenci, která položila základ vzniku samaritánského hnutí v ČSR, které tehdy mělo českou a německou větev. Po okupaci ČSR (protektorátu) bylo stejně, jako již v Německu (1933), zakázáno. Po 2. světové válce toto hnutí již nebylo obnoveno, především proto, že většina jeho funkcionářů zahynula v koncentračních táborech, ale rovněž proto, že v krátkém období 1945-1948 nebyl čas na jeho přirozenou obnovu. Totalitní režim neměl samozřejmě zájem na obnově organizace, která by byla jakousi konkurencí „glajchšaltovaného“ ČSČK.

V Německu vznikla tato organizace jako dělnický svépomocný spolek zaměřený na výuku první pomoci, později orientovaný na činnost, která je nazývána v dnešní terminologii přednemocniční neodkladnou péčí, respektive zdravotnickou záchrannou službou. Některé aktivity ASB D. byly shodné s činností Červeného kříže. ASB D. byl založen v 19. století a má tedy více než stoletou tradici. Historicky měl silnou  vazbu na sociální demokracii i když si zachovával jistou politickou neutralitu, především v zaměření péče na tovární dělníky bez rozdílu politického přesvědčení, rovněž sociální programy byly orientovány solidárně, u cílových skupin se nebral zřetel na politické přesvědčení, ale pouze na sociální situaci. ASB D. měl v Německu mezi válkami silné postavení v oblasti vlastní činnosti. Byl orientován protinacisticky a v roce 1933 skončila řada jeho členů v koncentračních táborech. Řadě z těch, kterým se podařilo emigrovat do Československa, poskytl náš stát čs. pasy, které jim umožnily emigrovat bezpečně do dalších zemí. Vzhledem ke spolupráci s tehdejší samaritánskou organizací v ČSR (českou i německou sekcí)v předcházejícím období do roku 1933 a následné pomoci čs. Státu, existuje mezi staršími členy ASB D. jistý zvláštní (pozitivní vztah) k České republice i nyní- viz dále.

Obdobný vývoj prodělala i ASB Rakousko, jejichž mnoho členů se zachránilo rovněž díky pomoci čs. státu po puči v roce 1934, kdy řada členů ASB ­R. byla povražděna při pouličních bojích, včetně mnoha lékařů působících v řadách ASB R. Po 2. svět. válce neměla ASB D. žádné problémy s denacifikací a v západních okupačních zónách prakticky po válce ihned zahájila činnost v oblastech jí vlastních. 

Obnovení samaritánského hnutí

Po počátečních obtížích se etablovala do dnešní podoby uznávané humanitární organizace, jejíž milionová členská základna ji skýtá potřebnou finanční potenci a kredibilitu ve vztahu ke státu, takže se z pověření státu i samostatně angažuje v humanitární ch misích, prakticky ve všech neuralgických bodech této planety a to jak při misích v průběhu občanských válek a jiných ozbrojených konfliktů, tak při přírodních katastrofách. Rozsáhlá vnitřní činnost je zaměřena výrazně na zdravotnickou záchrannou službu (cca 38% v celé SRN), zdravotnickou dopravu a dopravu zdravotně postižených a s tím spojenou repatriační službu na velmi vysoké úrovni (ASB D. vlastní pro tyto účely i trysková letadla). Angažuje se i v oblasti letecké a vodní záchranné služby. Rozsáhlé jsou rovněž sociální programy, ASB D. vlastní řadu domů pro seniory a sítí nouzového volání pro seniory. Významná je i vzdělávací činnost zajišťovaná sítí vlastních škol (absolventi nacházejí pracovní uplatnění v rámci ZZS ASB D.) a rovněž výuka první pomoci pro laiky. ASB Jugend je mládežnickou organizací ASB D. připravující, kromě jiného, velmi nenásilnou formou děti a mládež k možné pracovní kariéře v ASB D., řada chlapců z ASB Jugend zde vykonává náhradní vojenskou službu. 

Po pádu zdi ASB D. výrazně expandoval na území bývalé NDR, s tím, že často celé organizace tamního Červeného kříže vstupovaly do ASB D., který se zde výrazně zasloužil o vytváření občanské společnosti na straně jedné a na druhé straně ASB D. přispěl k rychlému rozvoji zdravotnické záchranné služby v nových zemích respektive k jejímu zkvalitnění. 

Mise ASB D. LV Hamburg respektive občanská iniciativa Hamburg hilft… navazuje na akci, bývalého kancléře Schmidta, který při záplavách v Hamburku získal jako koordinátor záchranných a následných akcí takovou popularitu, že se obecně soudí, že tato činnost byla důvodem akcelerace jeho politické kariéry, která vyvrcholila právě na křesle kancléře.

Nynější akce je z hlediska sbírkových aktivit organizována medii v Hamburku a ASB D.LV Hamburg je její výkonnou a koordinační složkou. Mediálním partnerem Hamburg hilft…v ČR je Ringier ČR, a.s. a denník Blesk. ASČR je v ČR výkonným partnerem ASB D. a koordinátorem akce Hamburg hilft… na území ČR.

Obnovení samaritánského hnutí v ČR

Po roce 1989 vznikla mezi čs. záchranáři myšlenka toto hnutí obnovit a rozšířit jeho záběr na sociální oblast, která je integrální součástí Mezinárodního samaritánského hnutí v Evropě s možností rovněž působit mimo ČR při katastrofických situacích všeho druhu spolu se samaritány z ostatních zemí Evropy.

Pokusy obnovit samaritánské hnutí vykrystalizovaly v roce 1992 v ustavení přípravného výboru Asociace samaritánů ČR 5. února 1992. Dne 17. února 1992 byla ASČR registrována u Ministerstva vnitra ČR. Posléze byla ustavena první okresní organizace ASČR v okrese Praha-západ. Bezprostředně po jejím ustavení navštívila ČR delegace sesterské organizace ASČR v Německu, ASB Deutschland na nejvyšší úrovni. Delegace ASB zastupovala rovněž v ČR Mezinárodní samaritánské hnutí (MSH-ISM). ASB se stal hlavním partnerem ASČR v rámci MSH.

Vysoce ocenila úmysl českých samaritánů jít tou nejsnadnější cestou obnovy hnutí v ČR a to formou vytváření nestátního systému samaritánské záchranné služby ve formě modelového projektu ZS ASČR Praha-západ, kterým se stal pilotním projektem pro další záchranné služby v České republice. Delegace z ASB předala v této době první konkrétní pomoc ASČR, a to vůz VW Passat určený pro zajišťování přednemocniční lékařské péče (Rychlé lékařská pomoc-RLP). Vůz byl předán s poměrně bohatým zdravotnickým vybavení, v celkové ceně 1,5 milionu Kč.