Akreditovaný rekvalifikační kurz řidič Zdravotnické dopravní služby (dále ZDS) bude zahájen 26. dubna 2022 od 14:00 hodin v Praze 1 (ulice Křemencova 178/10, 3. patro)

Kurz ZDS je určen pro uchazeče na pracovní pozici řidič vozidla zdravotnické dopravní služby. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu je výkon práce a zařazení (dle katalogu prací v souladu s dosaženou kvalifikací těchto pracovníků) na sanitním vozidle ZDS s uplatněním ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních a zdravotnických dopravních  službách v České republice.

Záchranná služba ASČR Praha – západ je akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České republiky pro realizování a koordinování akreditovaných rekvalifikačních kurzů.

Kontaktní osoby

 • Odborný garant kurzu
  • MUDr. Alena Rechová (ZS ASČR PZ)
 • Hlavní koordinátor kurzu
  • Mgr. Tomáš Moucha (ZS ASČR PZ)

Dokumenty ke stažení

Místo konání kurzu

ZS ASČR PZ

U Včely 1442, Praha 5 - Zbraslav
U Včely 1442, Praha 5 – Zbraslav

ZS ASČR PZ – MAVO

Křemencova 178/10, Praha 1
Křemencova 178/10, Praha 1

Délka kurzu ZDS je 180 hodin. Tyto kurzy jsou organizovány formou kombinovaného studia při zaměstnání a to v odpoledních hodinách, 2x v týdnu (úterý, čtvrtek). Praxe bude realizována dle dohody v akreditovaném zařízení ZS ASČR PZ. Pro zařazení do kurzu ZDS, je nutné mít vyplněnou a podanou závaznou přihlášku. Tato přihláška je číselně evidovaná a musí mít vyplněné všechny údaje. Přihlášku si pozorně přečtěte.

Kurzy ZDS budou probíhat ve dnech (učebny budou průběžně upřesněny)

úterý 14 – 19 hodin

čtvrtek 14 – 19 hodin

Podmínky pro přijetí do kurzu ZDS

 • ukončené minimálně základní vzdělání (doložit vysvědčení)
 • řidičské oprávnění (doložit fotokopii průkazu)
 • praxe v řízení silničních motorových vozidel nejméně 1 rok
 • dobrý zdravotní stav (doložit potvrzení od registrujícího praktického lékaře o zdravotní způsobilosti)

Cena kurzu

7.000,- Kč,

Platba v hotovosti
 • platba v hotovosti první den výuky
Bankovní transakcí
 • číslo účtu: 1357105504 / 0600
 • Moneta Money Bank
 • variabilní symbol: uveďte Vaše datum narození, bez teček (příklad: 30121979)

Užitečné doplňující informace

Průběžné podmínky k absolvování kurzu ZDS

 • absolvování teoretické výuky v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem,
 • absolvování praktické výuky včetně povinné odborné praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem,
 • pro absolvování kurz ZDS lze započíst nejvýše patnáctiprocentní omluvenou absenci z celkového počtu hodin praktického a teoretického vyučování.

Ověření znalostí

K ověřování získaných vědomostí a dovedností v průběhu kurzu se užívají diagnostické a klasifikační metody, přičemž důraz je kladen na praktickou část výuky i samostatnou práci účastníka kurzu.

Akreditovaný kvalifikační kurz se ukončuje závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické části. U praktické zkoušky, která předchází části teoretické má účastník prokázat samostatné zvládnutí praktického výkonu nebo provést analýzu předloženého problému. Teoretická část zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky z učiva v jeho komplexu a souvislostech. Zkouškou se zjišťuje rozsah a hloubka získaných znalostí účastníků kurzu a jejich schopnost samostatně a kreativně řešit stanovené úkoly především s aplikací do praxe.

Na základě absolvování kurzu, vykonáním praktické a teoretické zkoušky před zkušební komisí, obdrží absolvent osvědčení, kterým získal odbornou způsobilost k výkonu povolání v oboru Řidič zdravotnické dopravní služby.

Ukončení kurzu RZP

 • teoretická a praktická zkouška před jmenovanou zkušební komisí
 • datum a místo konání závěrečné zkoušky, Vám bude upřesněno v průběhu konání kurzu ZDS
 • na závěrečné zkoušky není vyžadován společenský oděv

Doporučené studijní materiály

 • ČESKO. Zákon č. 96 ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) [v platném znění]. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 30, s. 1452 – 1479. ISSN 1211-1244.
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. 4. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2015. 225 s. ISBN 978-80-7492-204-6.
 • KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie: pro studenty zdravotních oborů. 1. díl. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 162 s. ISBN 978-80-247-3270-1.
 • KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie: pro studenty zdravotnických oborů. 2. díl. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 120 s. ISBN 978-80-247-3600-6.
 • KOZÁKOVÁ, Radka. Základy obecné a vývojové psychologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 106 s. ISBN 978-80-244-4259-4.
 • MELICHERČÍKOVÁ, Věra. Sterilizace a dezinfekce. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2015. 174 s. ISBN 978-80-7492-139-1.
 • Metodická opatření. 8. Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky. 2004, č. 7, s. 10-11. ISSN 1211-0868.
 • MINIBERGEROVÁ, Lenka a Kateřina JIČÍNSKÁ. Vybrané kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 78 s. ISBN 978-80-7013-513-6.
 • MIXA, Vladimír, Pavel HEINIGE a Václav VOTRUBA. Dětská přednemocniční a urgentní péče. Praha: Mladá fronta, 2017. 637 s. ISBN 978-80-204-4643-5.
 • PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. 2. dopl. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 155 s. ISBN 978-80-7552-507-9.
 • REMEŠ, Roman a kol. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 240 s. ISBN 978-80-247-4530-5.
 • ZACHAROVÁ, Eva a Jitka ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ. Základy psychologie pro zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 278 s. ISBN 978-80-247-4062-1.
 • ZACHAROVÁ, Eva. Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2017. 264 s. ISBN 978-80-271-0155-9.

Kontakty

Přihlášky a veškeré dotazy zasílejte na email: sos@ascr.cz

Tags: