14 444 & 14 333

Hlavní stránka » Kurzy » Kurz RLP, RZP

Kurz RLP, RZP


Kurz probíhá od probíhá do nový termín bude upřesněn v říjnu 2021

 


Kontaktní osoby :

CENA KURZU : 40 000 Kč

 

Standardní doba vzdělávání

Nejméně 12 měsíců vzdělávání, dle alternativy časového rozvržení v celkovém počtu nejméně 600 hodin teoretické výuky a praktického vyučování z toho:

 

Přihlášky zasílejte na : sos@ascr.cz

Přihláška ke stažení 

Formulář ke zdravotní prohlídce

Vstupní předpoklady

Splnění těchto podmínek, včetně uhrady kurzovného, je nutné doložit na úvodní vyučovací hodině .

V opačném případě nebude frekventant do kurzu přijat.

 

Místo konání kurzu:

Střední a Vyšší zdravotnická škola,  5. května, Praha 4 - Nusle
(tato škola se nachází směrem do centra, cca 200 metru před Kongresovým centrem a Nuselským mostem, po levé straně. Autem lze parkovat přímo vedle školy, po pravé straně ulice, směrem od Nuselského mostu, ven z centra Prahy).  

Budova školy...

Kurz rovněž probíhá v prostorách ZS ASČR PZ,  U Včely 1442, Praha 5 - Zbraslav.

Praxe probíhá na klinických pracovištích Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5  

Cíl předmětu

Cílem je prohloubení, upevnění a získání odborných vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro kvalitní poskytování neodkladné péče, samostatná praktická činnost a zapojení se do spolupráce zdravotnického týmu. Absolvent kurzu bude schopen v rámci svých kompetencí zvládat asistenci při provádění dalších zdravotních výkonů v oblasti přednemocniční neodkladné péče, a to pod přímým vedením lékaře či jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování neodkladné péče.

Metody výuky


Ve studiu jsou respektovány zvláštnosti ve vzdělávání dospělých. Ve výuce jsou uplatňovány metody, které napomáhají vytvoření požadovaných klíčových odborných a dalších dovedností včetně metod aktivizujících. Volba výukových metod je v kompetenci vyučujících se zřetelem k charakteru předmětu, ke konkrétní situaci a možností akreditovaného zařízení.

 

Forma studia


Průběžné podmínky

Ověření znalostí

K ověřování získaných vědomostí a dovedností v průběhu kurzu se užívají diagnostické a klasifikační metody, přičemž důraz je kladen na praktickou část výuky i samostatnou práci účastníka kurzu.
Akreditovaný kvalifikační kurz se ukončuje závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické části. U praktické zkoušky, která předchází části teoretické má účastník prokázat samostatné zvládnutí praktického výkonu nebo provést analýzu předloženého ošetřovatelského problému. Teoretická část zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky z učiva v jeho komplexu a souvislostech. Zkouškou se zjišťuje rozsah a hloubka získaných znalostí účastníků kurzu a jejich schopnost samostatně a kreativně řešit stanovené úkoly především s aplikací do praxe. Na základě absolvování kurzu, vykonáním praktické a teoretické zkoušky před zkušební komisí obdrží absolvent osvědčení, kterým získal odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby.

Ukončení kurzu RZP:

Doporučené studijní materiály

Adams, B., Harold, C.E. Sestra a akutní stavy od A do Z, Praha: Grada Publishing, 1999.
488 s. ISBN 80-7169-893-8

BYDŽOVSKÝ, J. Základy akutní medicíny. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. 164 s. ISBN 978-80-906146-5-9.

BYDŽOVSKÝ, J. Předlékařská první pomoc. Praha, Grada, 2011. 117 s. ISBN 978-80-247-2334-1. 

BYDŽOVSKÝ, J. Akutní stavy v kontextu. Praha, Triton, 2008. 456 s. ISBN 978-80-7254-815-6.

BYDŽOVSKÝ, J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha, Triton, 2010. 240 s. ISBN 978-80-7387-351-6.

BYDŽOVSKÝ, J. Latina pro zdravotníky. Praha, Nakladatelství Radek Veselý, 2005. 90 s. ISBN 80-86376-38-9.

DOBIÁŠ, V. Urgentní zdravotní péče. Martin: Osveta, 2007. 178 s. ISBN 978-80-8063-258-8.

DOBIÁŠ, V. Prednemocničná urgentná medicína. Martin: Osveta, 2007. 381 s. ISBN 978-80-8063-255-7.

DOBIÁŠ, V. Klinická propedeutika v urgentnej medicíne. Bratislava: Grada Slovakia, 2013. 208 s. ISBN 978-80-8090-004-5.

Ertlová, F., Mucha, J., Přednemocniční neodkladná péče, II. přepracované vydání. Brno, NCO NZO, 2003. 368 s. ISBN 80-7013-379-1

GECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D., URBANOVSKÁ, E. Obecná pedagogika, Olomouc: Hanex, 2000.

Jobánková, M. a kol., Kapitoly z psychologie, Brno: NCO NZO 2002. 225 s. ISBN 80-7013-365-1

Pokorný, J. a kol. Lékařská první pomoc. Praha: Galén, 2003. 341 s. ISBN 80-7262-214-5

POKORNÝ, J. A KOL., Urgentní medicína. Praha: Galén. 2004. 547 s. ISBN 80-7262-259-5

REMEŠ, R., TRNOVSKÁ, S. a kol. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Praha: Grada, 2013. 240 s. ISBN 978-80-247-4530-5.

ROUBAL, P., Windows XP, podrobný průvodce začínajícího uživatele, Praha: Grada, 2002.

ŠTĚTINA, J. A KOL., Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha: Grada Publishing. 2000. 424 s. ISBN 80-7169-688-9.

Základní dokument ITU – Radiokomunikační řád. http://www.itu.int/home/index.htlm

Zeman, M., Obvazové techniky, Praha: Grada Publishing, 1994. 200 s. ISBN 80-7169-052-X

Zákony a vyhlášky v platném znění.

Další odborná literatura doporučená lektory jednotlivých předmětů

Partneři:

czech aviation centre zdravtex uuzssk mandisan xena samaritan most k domovu hodinky 4pm