14 444 & 14 333

Hlavní stránka » Kurzy » Kurz DNR

Kurz DNR


Kurz probíhá od 10. září 2019 do listopad 2019

 

 

Vážení zájemci,

 další kurz DNR bude zahájen

10. září 2019 od  14,00 hodin v Praze 5 - Zbraslav,

ulice K Výtopně 1224, přízemí, dveře -2.

Výukové středisko ZS ASČR PZ.

 

 

Kurz pro řidiče vozidla dopravy  nemocných a raněných (dále jen DNR) - základní informační přehled.

Tyto kurzy DNR jsou určeny pro uchazeče na pracovní pozici řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu je výkon práce a zařazení (dle katalogu prací v souladu s dosaženou kvalifikací těchto pracovníků) na sanitním vozidle DNR s uplatněním ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních a dopravních zdravotnických službách v České republice. Kurzy budou koordinovány a realizovány akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České republiky. Tato akreditace je udělena Záchranné službě ASČR Praha - západ.

kontaktní osoby :

Přihlášky zasílejte na : sos@ascr.cz

Přihláška ke stažení 

Formulář ke zdravotní prohlídce  

 

Místo konání kurzu:

 

 

                               ZS ASČR PZ,  K Výtopně 1226, Praha 5 - Zbraslav.

 

Trvání kurzu DNR je 120 hodin a tyto kurzy jsou organizovány formou kombinovaného studia při zaměstnání a to v odpoledních hodinách, 2x v týdnu. Praxe bude realizována dle dohody.

Pro Vaše zařazení do kurzu DNR, je nutné mít vyplněnou a podanou závaznou přihlášku . Tato přihláška je číselně evidovaná a musí mít vyplněné všechny údaje. Přihlášku si pozorně přečtěte.

Kurzy DNR budou probíhat ve dnech:

úterý 14 - 19 hodin
čtvrtek 14- 19 hodin
(místnost, ve které bude výuka probíhat bude upřesněna)
Před zahájením úvodní hodiny se shromáždíte  v přízemí školícího střediska. -  Lektor, který povede Vaší výuku, si Vás tam vyzvedne.

Uchazeči o kurz DNR musí splnit tyto základní podmínky:

Splnění těchto podmínek, včetně uhrady kurzovného, je nutné doložit na úvodní vyučovací hodině .

V opačném případě nebude frekventant do kurzu přijat.

Informace o základních předmětech kurzu DNR:

                                                           Učební plán.
Předmět                                                                                                                                                      počet hodin


I. TEORETICKÁ ČÁST                                                                                                                                        70
1. Základy veřejného zdravotnictví a koncepce dopravy nemocných a raněných                    
2. Zdravotnická psychologie                                                                                             
3. Podpora a ochrana zdraví,radiační ochrana                                                                     
4. Somatologie                                                                                                             
5. Postupy první pomoci př náhlém postižení zdraví, základní ošetřovatelská péče                


II. PRAKTICKÁ ČÁST                                                                                                                                       50
1. Obvazová technika                                                                                                    
2. Polohování a odsun zraněných a nemocných                                                                 
3. Techniky neodkladné pomoci                                                                                      
4. Nácvik komunikací                                                                                                      


Celkem:                                                                                                                                                              120

Doporučená literatura:

1. Ertlová, F.; Mucha, J.; a kol.; Přednemocniční neodkladná péče. Brno: NCO NZO 2003. 368 s. ISBN 80-7013-379-1
2. Haškovcová, H. České ošetrovatelství 5. Manuálek o etice. Brno: IDV PZ 2000.46s. ISBN 80-7013-310-4
3. Haškovcová, H. Práva pacientů. Brno: IDV PZ 1996. 176s. ISBN 80-902163-0-7
4. Jobánková, M.; a kol. Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Brno:IDV PZ 2002. 225s. ISBN 80-7013-365-1
5. Melicherčíková, V. Sterilizace a dezinfekce ve zdravotnictví. Praha: Grada 1998.102s. ISBN 80-7169-442-8
6. Prudil, L. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. Brno: IDV PZ 2002. 82s. ISBN 80-7013-371-6
7. 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péce a o změně některých souvisejících zákonu / zákon o nelékařských zdravotnických povoláních/. Sbírka zákonů, částka 30, 2004, č. 96. s. 1452 –1479
8. Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. Věštník Ministerstva zdravotnictví ČR, částka 7, 2004, č. 8, s. 10-11.

Cena kurzu:

- kurz DNR-  6.000,- Kč, kurz lze uhradit v hotovosti, první den výuky nebo bankovním převodem, nutno dodat potvrzení o transakci

Bankovní spojení:

- GE Money Bank
- číslo účtu: 1357105504, kód banky: 0600
- jako variabilní symbol prosíme uveďte Vaše datum narození, bez teček (příklad : 30121979) – s ohledem na snadnou identifikaci, dle došlých přihlášek účastníků kurzu DNR

Partneři:

czech aviation centre zdravtex uuzssk mandisan xena samaritan most k domovu hodinky 4pm